خانه کرایی عصری چهار اطاقه

PD-3 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 4
Property size: 2 Sq.Km
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Rent
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: 0799068144

Property price: $ 750

Amenities

Property Description

یک دربند حویلی دو منزله اپارتمان شکل که دارای 4 اطاق در منزل دوم و 2 اطاق بزرگ در در منزل سوم، با تخت بام های کلان و چهار تنشاب و آشپزخانه، یک تهکو برای تحویل خانه یک گراژ و دارای برق سه فاز میباشد در بهترین موقعیت شهر کابل ناحیه 4 نزدیک مکتب، مسجد، بازار، شفاخانه، ایستگاه های موتر (بین چهارهی انصاری و ترافیک) و منتطقه امن قرار دارد به مبلغ 750 دالر (پنجاه هزار افغانی) به کرایه داده میشود. آدرس: ناحیه 4، کلوله پشته، ایستگاه برج برق، کوچه نبش صادق درملتون (چوب فروشی لغمانی ها) شرایط: بعدا بحث خواهد شد تماس: 0799068144 اوقات مناسب دیدار از خانه: از 6 الی 10 صبح و از 3 الی 8 شام.


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area