یک دربند خانه فروشی

PD-15 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 5
Property size: 3 Sq.Meter
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0785903121

Property price: $ 150,000

Amenities

Property Description

یک دربند خانه فروشی نمره راسته .سوم نیم منزله دارای تهکوی فول آپشن هر منزل دارای چهار اطاق ، یک آشپزخانه، دو تشناب یک دهلیز ،آب نل شرین ، دو میتر برقی جداگانه ،گراچ به سه موتر ، قباله عروفی، قیمت 150،000 هزار دالر آمریکایی با جور آمد. آدرس: شهرک مسعود کوچه 19 عقب وزارت امور داخله جدید ناحیه 15 کابل افغانستان شماره تماس 0700271115/0785903121


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area