اپارتمان چهاراطاقه گروی

SHAKAR-DARA Kabul
Property type: Commercial
Bedrooms: 4
Property size: 170 Sq.Meter
Floor: 6
Is the price negotiable : No
For: Lease
Furnished: Un-furnished
Age: 4 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0747419453

Property price: $ 30,000

Amenities

Property Description

قیمت نهایی گروی مبلغ / 30000 - $ مساحت 170- مترمربع - منزل اول - آبشرین - برق رهایشی - نوش آفتاب رخ - دوتشناب مجهزعصری - پارکنگ موتر - مرکزگرمی - دربهترین موقیعت شهرکابل سرک چهارم پروژه تایمنی کوچه پوهنتون میوند فاصله ار سرک عمومی، 70 متر . برای معلومات بیشتر به صفحه فیسبوک ما مراجعه نماید خدمات املاک طلوع facebook


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area