خانه فروشی دارای چهار اطاق

CHAHAR-ASYAB Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 4
Property size: 450 Sq.Meter
Floor: 1
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 2 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: 0794644242

Property price: $ 160,000

Amenities

Property Description

خانه فروشی یک منزله با ساختمان خامه که دارای: چهار اطاق ، دو پیاده خانه ، آشپز خانه ، حمام و تشناب میباشد . تعمیر مذکور نیاز به بازسازی دارد. این خانه در بهترین موقعیت حصه سوم خیر خانه مینه عقب لیسه سیدالناصری در امن ترین و نزدیک به بازار های متنوع و سوپر مارکیت ها با قباله شرعی ، بدون ورثه و موجودیت شخص اول به فروش میرسد . مشخصات و ویژگی های خانه : 1 به مساحت چهار و نیم بسوه 2 موقعیت پارگینگ در پیش روی خانه 3 آب شرین صحی نل 4 پارک و ساحه سبز در نزدیک خانه 5 کودکستان فعال در نزدیک خانه 6 مسجد جامع شریف در نزدیک خانه 7 نزدیک به مکتب دولتی سیدالناصری 8 نزدیک به مکاتب خصوصی 9 سمت راست و آفتابی 10 قباله شرعی و موجودیت شخص اول به مبلغ یک لک و شصت هزار دالر امریکایی شماره تماس: 0794888816


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area