خانه فروشی دارای هفت اطاق

CHAHAR-ASYAB Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 7
Property size: 200 Sq.Meter
Floor: 3
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0780713336

Property price: $ 100,005

Amenities

Property Description

خانه فروشی نو ساخت کانکریتی عصری نمره راسته به مساحت ۲۰۰ متر مربع دارای قباله حروفی سه منزل همراه با تهکو ۷ اطاق ۲ آشپزخانه ۲ حمام حولی مستقل برق و آب مستقل و غیره سهولت ها مبلغ یکصدو پنج هزار (100005) دالر امریکایی همراه با جور آمد میباشد آدرس : جای ریس مقابل وزارت آب برق کوچه آنتن شماره های تماس :0778811435 0780713336


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area