خانه گروی سه اطاقه

PD-1 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 3
Property size: 1 بسوه
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Lease
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0779100974

Property price: AFN 600,000

Amenities

Property Description

داره سه سه تاق دو تشناب یک آشپزخانه و دو هلیز و همرا تکهوی بزرگ موجود اس ادرس مربطه ناحیااول کوچه هندگذار عقب درمسال سفید و مدرسه قاسمی علومی


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area