فروش یک باب دوکان در داخل شهرک خواجه رواش شهرسازی واقع قصبه مارکیت 2

CAPITAL Kabul
Property type: Commercial
Bedrooms: 1
Property size: 36 Sq.Meter
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: +93799832463

Property price: $ 50,000

Amenities

Property Description

یک باب دوکان که از طرف وزارت شهرسازی ظرف 3 ماه آینده تسلیم داده میشود و تمام اقساط آن تحویل گردیده است به قیمت 50 هزار دالر امریکائی به طور عاجل بفروش میرسد. تنها خریداران واقعی میتوانند به شماره تلیفون ذکر شده تماس بگیرند. شایان ذکر است دکاکین که قبلا از طرف وزارت محترم شهرسازی تسلیم داده شده اند کرایه شان 700 دالر میباشد بدین لحاظ ضرف 3 ماه آینده کسیکه دوکان متذکره را خریداری نماید میتواند به همین اندازه و یا حد اقل 500 دالر ماهانه به کرایه بدهد.


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area