خانه فروشی سه منزله

Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 5
Property size: 3 بسوه
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0794949376

Property price: $ 180,000

Amenities

Property Description

تعمير سه منزله براي فروش با قباله شرعي بهترين موقيعت كابل رحمن مينه عقب شهرك هيوادوال كوچه دوم دارايي ١١ اطاق با الماري هاي تركي ٥تشناب عصري مود روز ٣ اشپزخانه در سه منزل به بهترين ديكوريشن ٢ تخت بام بالكن هاي عصري در تمام تعمير استفاده شده از چوب كنر در نجاري تعمير ودارايي ٢٢ پايه استنادي در ساختمان و سهولت اب نل واتر پمپ لين تيلفون و انترنت كوچه ها اسفالت شده پروژه مربوطه دارايي مكتب ،پارك تفريهي ،سوپر ماركيت هاي مزين و جمله سهولت هاي شهري ميباشد 0789810361


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area