خانه فروشی چهار اطاقه

Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 4
Property size: 5 بسوه
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0787525456

Property price: $ 120,000

Amenities

Property Description

يك باب حويلى نوش چپه دو طرف سرك چيز كم پنج بيسوه با قباله عرفى داراى چهار اتاق،يك اشپزخانه عصرى،يك تشناب عصرى در منزل اول.يك زير زمينى داراى يك حال كلان،دو اوتاق،يك اشپزخانه،يك تشناب،يك تشناب عصرى در حويلى ميباشد. دروازه ها چوبى ميباشد. اب گرم اب چاه ميتوان چهار منزل ديگرى بالاى ان اباد كرد. ادرس: كوتل خيرخانه،شهرك ذاكرين،كوچه ششم. قيمت120000 دالر جور امد دارد


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area