یکباب اپارتمان کرایی چهار اطاقه

Kabul
Property type: Commercial
Bedrooms: 4
Property size: 164 Sq.Meter
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Rent
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: 0787900107

Property price: $ 300

Amenities

Property Description

رتمان کرایی چهار اطاقه که در منزل دوقرار دارد دارای آب شرین مرکز گرمی و پارکنگ موتر میباشد. این اپارتمان 164 متر مربع مساحت دارد ادرس: سرک سوم پروژه تایمنی شماره تماس: 0787900107 0784237067


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area