خانه فروشی دارای هفت اطاق

CHAHAR-ASYAB Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 7
Property size: 160 Sq.Meter
Floor: 3
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0780713336

Property price: $ 80,000

Amenities

Property Description

خانه فروشی نو ساخت کانکریتی عصری نمره راسته به مساحت ۱۶۰ متر مربع دارای قباله حروفی سه منزل همراه با تهکو هفت اطاق دو آشپزخانه دو حمام حویلی مستقل برق و آب مستقل و غیره سهولت ها به مبلغ هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) دالر امریکایی همراه با جور آمد میباشد آدرس : جای ریس مقابل وزارت آب و برق کوچه آنتن شماره های تماس: ۰۷۷۸۸۱۱۴۳۵ ۰۷۸۰۷۱۳۳۳۶


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area