حويلي فروشي هفت اطاقه

CAPITAL Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 5
Property size: 300 Sq.Meter
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: +10 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: +93786222120

Property price: $ 175,000

Amenities

Property Description

يك دربند حويلي فروشي به مساحت بيشتر از سه بسوه، دو منزله سابقه داراي هفت اتاق، دو تشناب و آشپزخانه ، چاه عميق و نل آب دولتي، گراژ با كنجايش سه موتر، درختان ميوه دار، نمره راسته با قباله شرعي واقع حصه اول خيرخانه مينه، سرك اول، كوچه پنجم افسوتر.


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area