خانه فروشی عصری دو منزله

Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 4
Property size: 150 Sq.Meter
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Semi Furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: +93729005258

Property price: AFN 2,700,000

Amenities

Property Description

خانه فروشی کانکریتی عصری که به مساحت 150 متر مربع همراه با سهولت های مدرن روز از جمله چهار اطاق، با تخت بام ، دو آشپزخانه عصری ، دو حمام عصری ، دو دهلیز، برق و آب مستقل حویلی به گراج موتر. قباله شرعی که به حروفی فروخته شده نمبر قباله شرعی در آن ذکر میباشد ، نزدیک بازار وغیره سهولت که به مبلغ (2700000)افغانی با جور آمد به فروش میرسد آدرس: گذرسوم قلعه موسی شهرک حاجی جاوید چهار قلعه چهاردهی وزیر آباد شماره های تماس: 0729005258 0799812028


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area